Loading

Algemene voorwaarden DuoRacing B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– opdrachtnemer: de organisatie die in opdracht van opdrachtgever het evenement verzorgt, verder te noemen: “DuoRacing” en/of handelsnamen die behoren tot DuoRacing

– Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke partij die aan DuoRacing de opdracht geeft om een evenement te verzorgen ten behoeve van één of meer deelnemers.

– Evenement: onder evenement wordt verstaan één van de evenementen die (mede) door DuoRacing worden georganiseerd, zoals circuitdagen, racecursussen, rijtrainingen, beurzen, business club meetings en rondreizen.

– Rijders: deelnemers die ingeschreven zijn voor een evenement en zelf een auto besturen. Er is sprake van 2e of extra rijders indien een auto wordt gedeeld.

– Bijrijders: deelnemers die ingeschreven zijn en niet zelf een auto besturen

– Deelnemers: rijders, bijrijders en cursisten.

– Cursisten: deelnemers aan een rijtraining of racecursus van DuoRacing

– Gebruikers: gebruikers van de websites van www.DuoRacing.nl en alle domeinnamen die eigendom zijn van DuoRacing.nl

– Fysieke training: training of cursus waarbij gebruik wordt gemaakt van een auto.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen DuoRacing en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes

De door DuoRacing gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders aangegeven. DuoRacing is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 21 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

DuoRacing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DuoRacing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DuoRacing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DuoRacing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DuoRacing zijn verstrekt, heeft DuoRacing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

DuoRacing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DuoRacing is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Aanmelding, wijziging of annulering door opdrachtgever

Iedere opdrachtgever dient zich vooraf, of uiterlijk op de dag zelf in te schrijven. Inschrijven kan via de websites van DuoRacing, via e-mail, telefoon of mondeling of op evenementen. Een inschrijving is pas definitief als betaling heeft plaatsgevonden. En een deelnemer wordt pas na ondertekening van de afstand van verhaal – en akkoordverklaring regels DuoRacing geaccepteerd. Ook is iedere deelnemer verplicht deel te nemen aan de briefing. Indien een opdrachtgever voorafgaand aan het evenement annuleert, dan kan in overleg met DuoRacing het inschrijfgeld worden gecrediteerd, of de inschrijving worden doorgeschoven naar een ander evenement.

Indien een deelnemer tijdens een evenement door technische mankementen of schade, geen werk meer of niet meer deel kan, mag, of wil deelnemen dan geldt er geen restitutie van het inschrijfgeld. Wel kan de organisatie van DuoRacing besluiten om de resterende tijd door te schuiven naar een volgend evenement. Hiertoe is DuoRacing niet verplicht.

De deelnemer is in het geval van schade tijdens een evenement altijd verplicht om zich voor afloop van het evenement te melden bij de organisatie van DuoRacing en eventuele aanwijzingen op te volgen. Bij schade aan een locatie, zoals het circuit, dan dient de deelnemer zich tevens te melden bij de eigenaar, doorgaans via de receptie of race control van het betreffende circuit. DuoRacing is verder geen partij in kwesties tussen deelnemer en circuit en/of eigenaar locatie. DuoRacing kan hooguit om een second opinion vragen bij het circuit, maar deze niet dwingen om een genomen besluit terug te draaien. Eventuele herstelkosten zullen door het circuit of DuoRacing aan de deelnemer of opdrachtgever worden doorbelast.

Indien DuoRacing voorafgaand aan het evenement geen betaling heeft ontvangen van opdrachtgever behoudt DuoRacing het recht om opdrachtgever, en diens eventuele eigen deelnemers, te weigeren van deelname. Tevens behoudt DuoRacing het recht om de gemaakte kosten te verhalen op opdrachtgever doordat de vrijgehouden deelname plaatsen niet meer opnieuw in de markt kunnen worden gezet.

Bij over inschrijving worden opdrachtgever en/of rijder op een reservelijst geplaatst. DuoRacing hanteert een online boekingssysteem dat ervoor moet zorgen dat duidelijk zichtbaar is of een evenement bijna volgeboekt, dan wel volgeboekt is. In het voorkomende geval waarin betaling reeds geschied is en plaatsing wegens volboeking onverhoopt niet meer mogelijk is, wordt de betaling binnen twee weken geretourneerd en wordt de deelnemer hiervan op de hoogte gesteld.

De betaling van het inschrijfgeld kan geschieden door een automatische overboeking via iDeal of bank. Zie verder Artikel 13. voor de voorwaarden omtrent betaling en incasso.

Artikel 6. Wijziging of annulering van de overeenkomst door DuoRacing

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien de veiligheid van de cursisten, of de instructeurs dit noodzakelijk maakt, is DuoRacing gerechtigd de uitvoering van een evenement en/of fysieke training terstond aan te passen of te annuleren.

In geval van annulering op grond van art. 6.2 is DuoRacing tot geen andere prestatie verplicht, dan uitvoering op een in overleg met opdrachtgever nader te bepalen nieuwe datum.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Indien DuoRacing ter uitvoering van een opdracht, persoonsgegevens van de opdrachtgever en haar medewerkers of cliënten ter beschikking heeft gekregen, zal DuoRacing deze gegevens beheren conform de eisen van de Wet op de Persoonsregistratie. Met name hebben de deelnemers te allen tijde recht op inzage in hun gegevens en kunnen zij verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom die betrekking hebben op de trainingen, de inhoud en vormgeving van de website en/of alle overige door DuoRacing ontwikkelde en/of door DuoRacing aan opdrachtgever of cursist ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, applicaties, toegangscodes, wachtwoorden, methodes of andere materialen, zoals (schriftelijke of digitale) ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DuoRacing. Opdrachtgever en de cursist zullen deze programmatuur of materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen

Zonder voorafgaande toestemming van DuoRacing is het niet toegestaan informatie over te nemen of te kopiëren uit (schriftelijk of digitaal) cursusmateriaal, dat aan de cursisten is verstrekt of toegankelijk is gemaakt.

DuoRacing heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

DuoRacing hanteert onderstaande annuleringsvoorwaarden, tenzij met opdrachtgever anders is overeengekomen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van DuoRacing op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– na het sluiten van de overeenkomst aan DuoRacing ter kennis gekomen omstandigheden geven DuoRacing goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien DuoRacing de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

– indien met opdrachtgever is overeengekomen, dat 50 % van het orderbedrag vóór de uitvoeringsdatum zal worden betaald en deze betaling niet uiterlijk op de uitvoeringsdatum door DuoRacing is ontvangen.

In de genoemde gevallen is DuoRacing bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, waarbij DuoRacing het recht behoudt om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen schriftelijk te worden gemeld.

Voor zover de aard van de klacht dit toelaat, zal DuoRacing de klacht binnen 5 dagen in behandeling nemen.

Indien een klacht gegrond is, zal DuoRacing de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal DuoRacing slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 12. Prijsafspraken

Onverminderd de bepalingen van artikel 9 kunnen partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen:

a) per groep, met een maximum aantal deelnemers per dag of per training;

b) per persoon, met een minimum aantal deelnemers per dag of per training;

c) individueel;

Bij de groepsprijs worden, bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers, de extra deelnemers naar rato doorberekend.

Artikel 13. Betaling en incasso

Bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een training zal DuoRacing een nota voor de te leveren diensten verzenden of het bedrag incasseren, indien de opdrachtgever daar toestemming tot verleent. Voor aanvang van de training dient het gehele factuurbedrag te zijn voldaan.

Betaling dient te geschieden op een door DuoRacing aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

DuoRacing hanteert op facturen een betalingstermijn van 5 dagen. Dit om deelnemers te kunnen garanderen dat de beschikbare plaatsen voor deelname daadwerkelijk bezet zijn. Na 5 dagen kan DuoRacing besluiten om de inschrijving van opdrachtgever te annuleren en de plek door te geven aan een vervangende deelnemer. In overleg kan een langere betalingstermijn gehanteerd worden. Na het verstrijken van 30 dagen na data van de betalingsverplichtingen is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 7%, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van DuoRacing en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens DuoRacing onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Betaling geschiedt zonder korting, verrekening of schuldvergelijking. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval de opdrachtgever een vordering op DuoRacing heeft of pretendeert te hebben.

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Iedere deelnemer is verplicht een verklaring afstand van verhaal en akkoordverklaring regels DuoRacing te tekenen tijdens evenementen, cursussen en/of circuitdagen van DuoRacing. Indien DuoRacing op een andere manier aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

De aansprakelijkheid van DuoRacing, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Indien de verzekeraar van DuoRacing in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is DuoRacing niet aansprakelijkheid voor enige schade.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DuoRacing of haar leidinggevenden.

DuoRacing is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

DuoRacing kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van DuoRacing en haar instructeurs of voor schade die toe te rekenen is aan de cursist.

Het staat de deelnemer vrij om een (secundaire) cascodekking af te sluiten voor zowel eigen auto, als huurauto. DuoRacing is niet verplicht zelf (circuit)auto’s tijdens evenementen te verzekeren en evenmin zijn de deelnemers dit.

DuoRacing is nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen van deelnemers.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gedragingen van de eigen deelnemers tijdens eigen programma’s die worden uitgevoerd tijdens evenementen van DuoRacing. Opdrachtgever vrijwaart DuoRacing volledig van alle mogelijke aanspraken van de deelnemers jegens DuoRacing.

Artikel 15. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DuoRacing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DuoRacing niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DuoRacing, weersomstandigheden, stroomstoringen, storingen in de telecommunicatie, elektronische virussen, storingen van dataverkeer of storingen in andere systemen die deel uitmaken van het internet worden daaronder begrepen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DuoRacing opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DuoRacing niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien DuoRacing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Indien een evenement geen veilige doorgang kan vinden door een onvoorziene omstandigheid, bijvoorbeeld sneeuw, ijzel, ijs of schade aan het circuit en/of oefenterrein en/of opstal op de gehuurde locatie behoudt DuoRacing zich het recht voor het evenement te annuleren en opnieuw op een andere in overleg met de opdrachtgever geplande datum uit te voeren.

Artikel 16. Geschillenbeslechting

De rechter in de vestigingsplaats van DuoRacing is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft DuoRacing het de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17.Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen DuoRacing en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer

Geldig voor alle websites die eigendom zijn van www.duoracing.nl zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Wij wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Wij behouden het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen. Alle rechten, waaronder rechten van intellectuele eigendom, met betrekking tot de vormgeving en inhoud van deze website behoren ons toe. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?

Create an Account!


Username
Want to Login?

Forgot Password?